loader image

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Coach: Coach Chris, Handelende als zelfstandig ondernemer;
Cliënt: De persoon aan wie door de coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Offline coaching: Afspraak op locatie.

Artikel 2: Bas

De coach begeleidt de cliënt op persoonlijke basis. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 3: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij de coach binnen 24 uur voor genoemd tijdstip hiervan op de hoogte te stellen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij langdurige verhindering tijdig aangeven bij de coach om in samenspraak tot een passende oplossing te komen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de coaching deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de coach dient per overschrijving (ideal) of per automatische incasso plaats te vinden op het genoemde rekeningnummer. De cliënt ontvangt een maandelijkse factuur.

Mocht de cliënt hebben gekozen voor automatische incasso, wordt maandelijks het verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd tot en met de laatste maand van het contract. Aan het eind van het contract word deze automatische elke maand verlengd met een periode van een maand. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de coach gerechtigd het factuurbedrag met €5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Opzeggen

Na het verstrijken van de maand(en) van het gekozen traject, is het traject maandelijks opzegbaar. Bij opzegging van het traject geldt er een opzegtermijn van één maand. Indien er een overstap plaatsvindt naar een andere termijn (bijvoorbeeld: na 3 maanden overstappen naar een 6 maanden traject) geldt de nieuwgekozen termijn, alvorens het traject maandelijks opzegbaar is. Indien de desbetreffende periode(s) niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal het tarief van de desbetreffende dienst. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
Privacy Verklaring Coached by Chris

Coached by Chris is te bereiken via info@coach-chris.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Coached by Chris verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, Coached by Chris verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
gezondheid
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Coached by Chris verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Coached by Chris analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Coached by Chis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Coached by Chris neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coached by Chris) tussen zit. Coached by Chris gebruikt de volgende computerprogrammas of
-systemen:
Virtuagym: platform voor online coaching en uitvoering van het dienstenpakket.
Coached by Chris verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coached by Chris gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coached by Chris en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coach-chris.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Coached by Chris wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coached by Chris neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@coach-chris.nl
Coached by Chris bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam:
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering
Geslacht
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering
Geboortedatum
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering
Telefoonnummer
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering
E-mailadres
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
90 dagen nodig voor verbetering dienst
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering
Bankrekeningnummer
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering
gezondheid
Zolang de dienst loopt nodig voor uitvoering

Waar kan ik je mee helpen?